Deno.symlink - Deno documentation
function Deno.symlink
allow-read
allow-write