Deno.errors.WriteZero - Deno documentation
class Deno.errors.WriteZero
extends Error

Raised when expecting to write to a IO buffer resulted in zero bytes being written.